ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

GDPR

Informace ke zpracování osobních údajů

Společnost Stratil tým s.r.o. (dále jen autoškola), dále firma Radovan Stratil - provozování autoškoly (dále jen autoškola) a společnost Dopravní edukace s.r.o. (dále jen autoškola), jakožto správci osobních údajů, si tímto dovolují informovat klienty o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Autoškoly, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Autoškolou.
 
Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
 
Autoškolou my, společnost Stratil tým s.r.o., IČ 29274338, se sídlem Havlíčkova 1207/30, 767 01 Kroměříž, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, e-mail: stratil@autoskolastratil.cz, telefon +420 606829242 a dále firma Radovan Stratil, provozování autoškoly, IČ: 62866443, se sídlem Havlíčkova 1207/30, 767 01 Kroměříž, Česká republika, e-mail: stratil@autoskolastratil.cz, telefon: +420 606829242 a společnost Dopravní edukace s.r.o., IČ: 11810785, se sídlem Havlíčkova 1207/30, 767 01 Kroměříž, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, e-mail: stratil@autoskolastratil.cz, telefon +420 606829242.

Klientem (dále také jen "subjekt údajů") jste Vy, zákazník, kterému společnost, či firma, poskytuje službu. 
Autoškola poskytuje služby v oblasti  získání nebo rozšíření řidičského oprávnění, školení řidičů, hospodárné a defenzivní jízdy a doplňující / kondiční jízdy. 
 
Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 
Jako správci osobních údajů na základě zvláštního zákona je při zpracování osobních údajů Autoškola povinna dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.
 
Autoškola jako správce osobních údajů je oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu údajů. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány osobami, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.
 
Jaké osobní údaje a za jakým účelem Autoškola zpracovává?
Autoškola zpracovává na základě právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Autoškoly.
 
Jedná se o následující osobní údaje: (vyplněné do žádosti o přijetí k výuce a výcviku)
- jméno a příjmení,
- datum narození
- číslo dokladu totožnosti
- číslo řidičského průkazu
- telefon
- email
- adresu
 
Osobní údaje, které poskytuje subjekt údajů dobrovolně za účelem zjednodušení a zefektivnění komunikace s autoškolou, tj. zejména email a telefonní číslo, jsou zpracovávány na základě titulu oprávněného zájmu.
 
Z jakých zdrojů Autoškola osobní údaje získává?
Autoškola získává osobní údaje zejména od subjektu údajů z Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.
 
Jakým subjektům Autoškola osobní údaje poskytuje?
Příslušným obecním úřadům obce s rozšířenou působností.
 
Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje Autoškola zpracovává v rozporu se zákonem?
Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů Autoškola zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat písemně na adrese:
Stratil tým s.r.o., nebo Radovan Stratil, provozování autoškoly, nebo Dopravní edukace s.r.o.
Havlíčkova 1207/30, 767 01 Kroměříž
E-mail: stratil@autoskolastratil.cz
Tel.: +420 606 82 92 42