ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Školení řidičů referentů B

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ "B"

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost: „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Školení probíhá v našich učebnách, nebo lze i v prostorách vaší firmy. Počet účastníků školení je minimálně pět frekventantů. V případě nižšího počtu, sestavíme individuální plán.

Obsah školení
Školení tvoří sled témat. Jednotlivá témata jsou zaměřena na pravidla provozu (zák. č. 361/2000 Sb.), dopravní značky, řešení předností na křižovatkách, teorii a zásady bezpečné jízdy, jednání při dopravních nehodách, následky a postihy, nejčastější „mýty“, předpisy související s provozem, technická způsobilost vozidla, první pomoc.

Pro koho je školení určeno
Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to bez ohledu na to, zda je služební či soukromé. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru vůči zaměstnavateli a to včetně zaměstnanců s dohodou – DPP nebo DPČ. Povinnost školení řidičů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.

Komu školení nedoporučujeme
Toto školení nenahrazuje profesní školení pro řidiče vozidel nad 3,5 tuny. Školení také nelze využít při přepravě nebezpečných či nadměrných nákladů.

Legislativa
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky;
Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě;
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu);
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích;
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Význam školení řidičů referentů, můžete ještě zvýšit tím, že absolvujete Kurz defenzivní jízdy. Je to taková studijní nadstavba: https://www.autoskolastratil.cz/kurz-defenzivni-jizdy-b
Obě tato školení jsou daňově uznatelná.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ "B" + nácvik řízení v rizikových situacích

Platí vše viz. výše a k tomu je navíc, praktický nácvik řízení v rizikových situacích.
Využíváme jízdní simulátor, kde lze procvičit rizikové situace, které v provozu mohou nastat. Nečekané brutální brzdění, a to na ruzném povrchu, což znamená různá brzdná dráha. Vyhýbací manévr, opět na různém povrchu. Zvládnout nedotáčivý smyk. Lze nasimulovat i jízdu v opilosti, či za požití drog.