Organizace kurzu a zkoušek

Zahájení kurzu "B" je 20. dubna v 16,30 - 18,00 hodin.

Zahájení VIP nadstandardního kurzu "B - do 1 měsíce" = rychlokurz, je dle požadavku žáka.

Obsah první přednášky:
 • organizace kurzu
 • tématická náplň kurzu
 • již samotná výuka předmětu: Teorie jízdy

ORGANIZACE KURZU A ZKOUŠEK

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Teorie je klasická výuka s pravidelnou docházkou na předem známé předměty nebo formou dálkového studia podle individuálního studijního plánu, tzn. že Vám učitel předem sdělí oblast, kterou máte nastudovat a potom chodíte jen na konzultace.

Teoretické předměty výuky:

 • předpisy o provozu vozidel 5 h.
 • ovládání a údržba vozidla 1 h.
 • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 3 h.
 • zdravotnická příprava 1 h.
 • opakování a přezkoušení 4 h.
Učebna autoškoly Stratil Kroměříž Učebna autoškoly Stratil Kroměříž Učebna autoškoly Stratil Kroměříž Učebna autoškoly Stratil Kroměříž

Praktický výcvik:

Rozsah je dán v zákoně č.247/2000 Sb. příloha č.3 

Praktické předměty výcviku:

 • řízení vozidla 28 h.
 • praktická údržba vozidla 2 h.
 • zdravotnická příprava 4 h.

Způsob přijetí do kurzu a zahájení:

Výcvik může být zahájen, až když autoškole odevzdáte vyplněnou přihlášku - žádost o řidičské oprávnění a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti a musí Vám ho potvrdit lékař (Váš ošetřující lékař – praktický lékař).

Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti potvrzen souhlas svého zákonného zástupce. S každým žákem uzavíráme smlouvu, bez ní nebude kurz zahájen. Dále musíte před zahájením kurzu uhradit kurzovné nebo dohodnutou zálohu.

Délka kurzu:

Je dána typem kurzu, který si vyberete a Vašimi časovými možnostmi. Délku kurzu, si vlastně určujete sami. Musíte tomu obětovat čas, přizpůsobit se a nestavět autoškolu, až na okraj svých zájmů.Standardní kurz trvá cca tři měsíce, (9 přednášek teorie = 1x týdně, jízda je 1 až 2x týdně). Nadstandardní kurz trvá cca 2 měsíce (teorie 1x týdně, jízda 2x týdně). VIP kurz trvá cca 1 měsíc (teorie 2x týdně, jízda 3x týdně).
Do délky kurzu se nepočítá doba, kterou čekáte na zkoušku. 

Ukončení kurzu:

Výuku a výcvik lze ukončit až dosáhnete předepsaný věk a splníte kompletní hodinovou dotaci ze všech předmětů viz. zákon č.247/2000 Sb. Udávané počty vyučovacích hodin jsou minimem, můžete si kdykoliv přikoupit jízdy navíc. Prostě musíte mít pocit, že všemu rozumíte, že vše umíte. Že z jízdy nemáte strach a nepotřebujete žádnou pomoc učitele. Pak se teprve hlaste na zkoušku. :-)

Závěrečná zkouška:

Termín zkoušky určuje zkušební komisař - městský úřad. O termín zkoušky, žádá Vaším prostřednictvím autoškola. Zkouška probíhá ve dvou dnech v budově městského úřadu, zkouší Vás zkušební komisař MÚ a neustále Vás doprovází náš učitel.

Zkouška se skládá:

 • písemný test (na PC) z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (čas na test je 30 minut)
 • zkouška z praktické jízdy (její součástí je předvíjezdní kontrola vozidla).

Opakovací zkouška:

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete jen tuto část zkoušky. Opakovací zkoušku lze absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Takže osmý den, ale samozřejmě, že komisař musí mít volnou kapacitu. Jinak nejpozději 15tý den, od podání přihlášky na zkoušku. Všechny zkoušky, je třeba úspěšně složit do 6 měsíců, ode dne zahájení první zkoušky, jinak musíte bohužel dělat celou autoškolu znovu.